Na stiahnutie:  Prihláška

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie do CVČ Svidník a súhlas zákonného zástupcu, je potrebné odovzdať v priestoroch CVČ Svidník.