Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň

Centrum voľného času vo Svidníku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1. septembra 2012 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom vo Svidníku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

Snažíme sa, aby deti a mládež zo Svidníka i okolia mali dostatok možností a príležitostí tráviť svoj voľný čas zmysluplne a zábavne. Neustále rozširujeme a obohacujeme ponuku voľnočasových aktivít a skvalitňujeme naše služby pre vašu spokojnosť.

Medzi naše hlavné úlohy patrí:

  • zabezpečovanie pravidelnej a príležitostnej činnosti
  • organizovanie okresných kôl školských súťaží a predmetových olympiád
  • spolupráca s organizáciami a občianskymi združeniami pracujúcimi s deťmi a mládežou
  • organizovanie detských táborov a podujatí v čase prázdnin
  • organizovanie príležitostných podujatí a akcií počas víkendov

Pravidelná záujmová činnosť

CVČ vypíše v mesiaci september zoznam pripravovaných krúžkov a podľa záujmu detí v mesiaci október ( resp. v polovici septembra) začína činnosť týchto útvarov, ktorá končí posledným dňom v máji (resp. polovici júna) nasledujúceho roka. Záujmové útvary pracujú jeden až dvakrát týždenne. Vedúcimi krúžkov sú interní pracovníci centra alebo externí zamestnanci, ktorí sú profesionálne orientovaní v danej oblasti.

Príležitostná záujmová činnosť

CVČ ju zabezpečuje v priebehu celého roka, počas pracovných dní, sobôt, nedieľ a školských prázdnin. Nie je pravidelná, ale niektoré činnosti sa opakujú, ako napr. Šarkaniáda, Privítanie Mikuláša, MDD a pod. Cieľom je organizácia a zabezpečovanie podujatí pre deti a mládež v čo najväčšom počte spolu s ich rodinnými príslušníkmi.

Rekreačná činnosť

Orientuje sa na organizovanie letných táborov formou dennej dochádzky alebo pobytových táborov. Taktiež sem patria všetky letné prázdninové aktivity pre deti a mládež.

Školské súťaže a olympiády

V tejto oblasti Centrum voľného času úzko spolupracuje s Krajským školským úradom v Prešove. Koordinuje olympiády jednotlivých škôl a organizuje záverečné kolá víťazov školských kôl. Aktuálne výsledky dopĺňame na našej stránke.

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť podľa obsahu je zadelená pod jednotlivé oddelenia
Prebieha od 1. októbra do 31. mája (resp. do 15. júna)
Každý záujemca o krúžok predloží písomnú prihlášku, podpísanú rodičom, respektíve osobne, pokiaľ má viac ako 18 rokov